,

Ngoại giao KT-VH

BẢN TIN KINH TẾ TRUNG ĐÔNG - CHÂU PHI SỐ 1

Nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, thương mại, du lịch... giữa Việt Nam và các nước Trung Đông-Châu Phi, phù hợp với định hướng của Đề án "Phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước Trung Đông-Châu Phi giai đoạn 2016-2025", Bộ Ngoại giao xây dựng Bản tin Kinh tế Trung Đông-Châu Phi" số 01.

Tải tài liệu tại đây 16372388.pdf (me-qr.com)

Tin cùng chuyên mục