,

Công tác ngoại vụ

Thông tin bảo hộ công dân

Thời gian qua, qua thực hiện công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan, Myanmar (Mi-an-ma), Cam-pu-chia xác minh, thực hiện công tác bảo hộ công dân cho một số công dân của tỉnh bị lừa gạt, dụ dỗ, lôi kéo đưa người xuất cảnh trái pháp luật, đưa đi lao động tại Thái Lan, Mi-an-ma, Cam-pu-chia với mức lương cao, việc nhẹ nhưng thực chất là bị bóc lột sức lao động, ép lao động bất hợp pháp; không hoàn thành công việc sẽ bị nhốt, đánh đập, nếu muốn được trở về Việt Nam thì phải nộp 01 khoản “tiền chuộc” lớn.