,

Văn bản chỉ đạo điều hành

1. Chỉ thị số 31/CT-TTgngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới,
2. Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024
3. Kế hoạch số 1501/KH-SNgV ngày 18/11/2023 của Sở Ngoại vụ về việc ban hành phương án ứng cứu xử lý tấn công mạng của Sở Ngoại vụ
4. Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố 07 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
5. Chị thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
6. Hướng dẫn số 83-HD/BTGTU ngày 27/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW,ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
7. Hướng dẫn số 82-/HD/BTGTU ngày 10/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
8. Quyết định số 308/2005/QĐ-TTG ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
9. Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân
10. Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 19/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2023; Luật giao thông đường bộ; Luật phòng chống tác hại của rượu, bia     
11. Hướng dẫn số 81-HD/BTGTU ngày 26/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin)
12. Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025
13. Hướng dẫn khai thác và sử dụng Bộ pháp điển
14. Hướng dẫn số 80-HD/BTGTU ngày 07/6/2023 tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá XIII
15. Hướng dẫn số 79/HD-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về hướng dẫn tuyên truyền về quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050