,

Các phòng thuộc Sở

Chức năng, nhiệm vụ các Phòng chuyên môn của Sở Ngoại vụ

Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang được thành lập theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 28/1/2012.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28 tháng 06 năm 2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang. 

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-SNgV ngày 3/3/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang. Trong đó, quy định:    

1. Văn phòng Sở

1.1. Chức năng

Văn phòng Sở có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổng hợp, đầu mối điều phối và phối hợp các hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; cải cách hành chính; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại; ứng dụng công nghệ thông tin; tài chính kế toán; hành chính, quản trị; văn thư - lưu trữ; công tác lễ tân; xây dựng cơ quan văn hóa; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; dân vận và một số công tác khác theo phân công của Giám đốc Sở.

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Về công tác hành chính, quản trị:

- Tổng hợp, tham mưu báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở theo quy định; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra kết quả việc thực hiện các ý kiến kết luận của Lãnh đạo Sở, các chương trình, kế hoạch của Sở và nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao; chuẩn bị nội dung và dự thảo thông báo, kết luận của lãnh đạo tại các cuộc họp cơ quan, sơ kết quý, năm và các cuộc họp đột xuất khác; thông báo, truyền đạt ý kiến, văn bản, tài liệu chỉ đạo, điều hành của cấp trên đến các phòng và cán bộ, công chức, người lao động; đồng thời, giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, văn bản đó; là đầu mối phối hợp các phòng chuyên môn giúp Lãnh đạo Sở xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

- Tham mưu việc quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu và thực hiện mua sắm, bảo quản, sửa chữa trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, xây dựng cơ bản đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Sở. Thực hiện công tác tạp vụ, vệ sinh, bảo vệ cơ quan.

- Tham mưu triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa- văn minh công sở, xây dựng cơ quan văn hóa; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phòng chống tội phạm, công tác an ninh, trật tự; phòng chống cháy nổ, lụt bão.

- Theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc công chức, người lao động chấp hành các nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện quy định về quản lý công sở, văn hoá công sở.

- Tham mưu và tổ chức thực hiện các quy định về công tác văn thư  - lưu trữ.

- Tổ chức quản trị hệ thống thông tin, liên lạc, mạng nội bộ trong cơ quan, phối hợp các phòng chuyên môn cung cấp thông tin, xử lý thông tin kịp thời chính xác phục vụ cho các hoạt động của Sở. Tham mưu và trực tiếp quản lý hòm thư điện tử do Sở Thông tin truyền thông cấp cho Sở Ngoại vụ đúng quy định.

 b) Về công tác tổ chức cán bộ:

- Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu Giám đốc Sở Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Sở và Quy chế làm việc của Sở.

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật;

- Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở.

c) Công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật:

- Phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn về công tác thi đua - khen thưởng; tham mưu phát động, đăng ký, tổ chức các phong trào thi đua của Sở.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, đề xuất, tổng hợp, báo cáo, đánh giá công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật theo quy định; tổng hợp, lập hồ sơ khen thưởng trình các cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định.

- Tham mưu thực hiện các thủ tục kỷ luật cán bộ, công chức theo phân cấp, thẩm quyền quản lý.

- Phối hợp giải quyết các đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến chế độ, chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

d) Về công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại:

Đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức của tỉnh; đầu mối liên hệ và phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong triển khai các chương trình bồi dưỡng về đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

đ) Công tác lễ tân:

Tham mưu và thực hiện công tác lễ tân của Sở; phối hợp với Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài, Phòng Hợp tác Quốc tế thực hiện công tác lễ tân, hậu cần cho các đoàn của lãnh đạo tỉnh đi công tác ở nước ngoài và đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm làm việc với lãnh đạo tỉnh.

e) Công tác cải cách hành chính:

- Tham mưu giúp lãnh đạo sở chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; quản lý, tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế "Một cửa" theo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu Ban Chỉ đạo ISO của Sở theo dõi, kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Sở.

- Thực hiện cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại; phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động đối ngoại địa phương toàn quốc.

 - Phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng, tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền công bố các thủ tục hành chính thuộc nhiệm vụ của Sở.

g) Công tác khác: Tham mưu triển khai công tác dân vận theo mục tiêu và nội

dung của các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo.

- Tham mưu triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan theo quy định.

- Phối hợp tham mưu triển khai công tác dân quân tự vệ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

2. Thanh tra Sở

2.1. Chức năng

Thanh tra Sở Ngoại vụ có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãnh phí trong phạm vi quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Ngoại giao.

2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

d) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra các phòng chuyên môn thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

f) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

g) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

h) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở Ngoại vụ.

i) Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Ngoại vụ thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra.

k) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ.

l) Tham mưu và tổ chức thực hiện, báo cáo việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức hàng năm.

m) Nhiệm vụ khác:

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

3. Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

3.1. Chức năng

Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác đối ngoại của Đảng; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác lễ tân đối ngoại, công tác lãnh sự và bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác ngoại vụ.

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tham mưu về công tác đối ngoại của Đảng:

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trong việc xây dựng định hướng mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ trương và lộ trình hội nhập quốc tế của tỉnh; xây dựng các văn bản chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp và đề xuất các biện pháp liên quan đến công tác đối ngoại của Tỉnh ủy. 

- Tham mưu việc quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

- Theo dõi và tham mưu đôn đốc việc thực hiện các chủ trương công tác đối ngoại của Tỉnh ủy, việc triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng theo các định hướng, chủ trương và chương trình đã được Tỉnh ủy phê duyệt.

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ của Sở là cơ quan đầu mối giúp Tỉnh ủy quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của tỉnh; phối hợp hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức nhân dân tại tỉnh. 

b) Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đối ngoại.

- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về công tác đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Sở.

c) Tham mưu việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại của tỉnh sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

d) Về tổ chức và quản lý các đoàn ra và đoàn vào:  

Tham mưu việc thực hiện quản lý nhà nước đối với các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương (đoàn ra) và các

đoàn quốc tế đến thăm làm việc tại tỉnh (đoàn vào).

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trong việc: xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh; làm đầu mối liên hệ với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ, hướng dẫn, quản lý các đoàn ra theo quy định; thẩm định các đề án đoàn ra, theo dõi, thống kê tổng hợp các đoàn ra thuộc quyền quản lý của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh; thẩm định đề xuất, kiến nghị của các sở, ban, ngành, địa phương về việc lãnh đạo tỉnh tiếp khách nước ngoài; thống kê tổng hợp các đoàn vào thuộc quyền quản lý của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

đ) Về công tác lễ tân đối ngoại: 

- Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về lễ tân đối ngoại tại tỉnh.

- Tham mưu xây dựng các văn bản quy định về công tác lễ tân đối ngoại của tỉnh; phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về lễ tân đối ngoại ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

- Tham mưu thực hiện công tác lễ tân và hậu cần cho các đoàn của lãnh đạo tỉnh đi thăm làm việc ở nước ngoài; tổ chức thực hiện công tác lễ tân đối ngoại, đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm làm việc với lãnh đạo tỉnh hoặc quá cảnh trên địa bàn tỉnh. 

e) Tham mưu thực hiện công tác lãnh sự và bảo hộ công dân:

- Tham mưu thực hiện việc quản lý hoạt động xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức thuộc đối tượng sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định.

- Tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến tỉnh và trong công tác lãnh sự đối với người nước ngoài tại tỉnh.

- Tham mưu việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại tỉnh khi được Bộ Ngoại giao ủy quyền; tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC, nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao). 

g)  Tham mưu thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài:

- Tham mưu việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh; thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong làm việc, đầu tư kinh doanh, sinh sống và học tập tại tỉnh.

- Tham mưu việc tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại địa phương, xây dựng báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định.

h) Công tác khác:

- Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ đối ngoại theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ biên, phiên dịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

4. Phòng Hợp tác quốc tế

4.1. Chức năng

Phòng Hợp tác quốc tế là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế, kinh tế đối ngoại, văn hoá đối ngoại, thông tin đối ngoại, công tác phi chính phủ nước ngoài, tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế, công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, quản lý hoạt động của phóng viên báo chí nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Về công tác hợp tác quốc tế:

- Tham mưu về công tác hợp tác, hội nhập quốc tế của tỉnh phù hợp với đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của tỉnh, các đề án thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác của tỉnh với các đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định.

- Làm đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh với các Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

b) Về công tác kinh tế đối ngoại:

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác ngoại giao kinh tế, xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Làm đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Tuyên Quang; hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, bảo về quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức kinh tế của tỉnh ở nước ngoài.

c) Về công tác văn hóa đối ngoại: Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác ngoại giao văn hóa, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa trong từng thời kỳ.

- Làm đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của tỉnh Tuyên Quang ở nước ngoài.

d) Về công tác thông tin đối ngoại:

- Làm đầu mối quan hệ với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Cung cấp thông tin của tỉnh cho Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan chức năng để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại; phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá tỉnh Tuyên Quang ở nước ngoài.

- Thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại tỉnh; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh, cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

đ) Về công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế:

- Thực hiện tổ chức và quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định nội dung các hội nghị, hội thảo quốc tế; hướng dẫn, kiểm tra, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

e) Về công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế:

- Thực hiện quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế tại tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết; báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế tại tỉnh. 

g) Về công tác phi chính phủ nước ngoài:

- Làm cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh; cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh; báo cáo Bộ Ngoại giao và Ủy ban công tác phi chính phủ nước ngoài theo quy định.

- Quản lý các hoạt động quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

- Thẩm định các chương trình, dự án và các khoản viện trợ ký kết với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đảm bảo yêu cầu về chính trị đối ngoại; đôn đốc công tác quản lý và báo cáo tài chính đối với các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

h) Công tác khác:

- Tham mưu quản lý, theo dõi về Công nghệ thông tin, quản trị mạng của cơ quan. Quản lý và vận hành Trang thông tin điện tử của Sở theo đúng quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ biên, phiên dịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.