,

Chuyển đổi số

Toàn diện và mạnh mẽ

- Nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã và đang tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số tại đơn vị, địa phương, quyết tâm hoàn thành mục tiêu nằm trong Top 35 của cả nước về chuyển đổi số vào cuối năm nay. Triển khai toàn diện