,

Văn bản về công tác đối ngoại

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
128/NQ-CP14-08-2023
Ngày hiệu lực: 15-08-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
127/NQ-CP14-08-2023
Ngày hiệu lực: 15-08-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
31/2023/TT-BCA20-07-2023
Ngày hiệu lực: 15-08-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
23/2023/QH1524-06-2023
Ngày hiệu lực: 15-08-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
58/2022/NĐ-CP31-08-2022
Ngày hiệu lực: 01-11-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
07/2022/QH1516-06-2022
Ngày hiệu lực: 01-01-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
08/2022/QH1516-06-2022
Ngày hiệu lực: 01-01-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
05/2022/QH1515-06-2022
Ngày hiệu lực: 01-01-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
06/2022/QH1515-06-2022
Ngày hiệu lực: 01-01-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
04/2022/QH1514-06-2022
Ngày hiệu lực: 01-01-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
80/2020/NĐ-CP08-07-2020
Ngày hiệu lực: 17-09-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
21/2017/QĐ-UBND15-12-2017
Ngày hiệu lực: 01-01-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
06/2013/QĐ-UBND16-05-2013
Ngày hiệu lực: 31-05-2013
Trạng thái: Còn hiệu lực