,

Tổ chức bộ máy

Cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang

I. LÃNH ĐẠO SỞ

 

BÀ VŨ THỊ MINH HẠNH

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ

Điện thoại: 02073.817.228

Email: minhhanh.dfa@gmail.com

ÔNG PHẠM ĐỨC TRUNG

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ

Điện thoại: 02073.828.226

Email: phamtrung.dfa@gmail.com

BÀ PHẠM THỊ KIM OANH

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ

Điện thoại: 02073828286

Email: phamoanh.dfa@gmail.com

II. PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ - LÃNH SỰ - NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

TRƯỞNG PHÒNG: LÊ THU LAN

Điện thoại: 02073818592

III. VĂN PHÒNG - THANH TRA

CHÁNH VĂN PHÒNG - THANH TRA: NGUYỄN THANH HIẾU

Điện thoại: 02073818591