,

Thông tin - Tuyên truyền

Công dân số

Chuyển đổi số đã mở ra cơ hội lớn cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đầu tư cho phát triển. Đồng thời, hình thành thế hệ công dân số, đây là tiền đề quan trọng để hội nhập và phát triển...

Chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm ...