,

Thông tin - Tuyên truyền

Tuyên Quang: Đẩy mạnh chuyển đổi số

Để từng bước đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh khá trong khu vực, một trong những giải pháp trọng tâm được tỉnh xác định là đẩy mạnh chuyển đổi số và ...

Công dân số

Chuyển đổi số đã mở ra cơ hội lớn cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đầu tư cho phát triển. Đồng thời, hình ...