,

Chuyển đổi số

Tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Tuyên Quang: Đẩy mạnh chuyển đổi số

Để từng bước đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh khá trong khu vực, một trong những giải pháp trọng tâm được tỉnh xác định là đẩy mạnh chuyển đổi số và ...

Công dân số

Chuyển đổi số đã mở ra cơ hội lớn cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đầu tư cho phát triển. Đồng thời, hình ...