,

Cải cách hành chính

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện Công  điện  số 470/CĐ-TTg  ngày 26/5/2023 của Thủ  tướng  Chính  phủ  về việc  tiếp  tục  thực  hiện quyết  liệt,  hiệu  quả  các nhiệm  vụ, giải pháp  tháo  gỡ  khó  khăn  cho  sản  xuất,  kinh  doanh  của  người dân, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Văn bản số 2245/UBND-TH ngày 30/5/2023 về việc triển khai thực hiện Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Trong  đó tập trung thực hiện: 
- Tiếp  tục  thực  hiện  quyết  liệt,  rà  soát,  kiểm  tra,  tham  mưu,  đề  xuất cấp  có  thẩm  quyền  cắt  bỏ  các  thủ tục hành chính không cần thiết làm tăng chi phí, gây phiền hà, ách tắc, tiêu cực cho người dân, doanh nghiệp và tích cực  triển  khai  ứng  dụng  chuyển  đổi  số;  kiểm  tra, xem xét, xử lý những cán bộ  sợ trách  nhiệm,  né  tránh,  đùn  đẩy,  không  dám  thực  hiện  chức  năng, nhiệm  vụ  thuộc  thẩm  quyền  và  giải  quyết  các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp  nhanh  chóng, kịp thời,  hiệu  quả, đúng quy định.
- Giám  đốc  các  Sở,  Thủ  trưởng  các  ban,  ngành,  Chủ  tịch  Ủy  ban nhân  dân  huyện,  thành  phố  trực  tiếp  chỉ  đạo  thực  hiện  và  chịu trách nhiệm về  kết  quả  triển  khai  thực  hiện  các  chính  sách,  giải  pháp hỗ trợ người dân, doanh  nghiệp  đã  được  ban  hành  và  chỉ  đạo  của  Chính  phủ,  Thủ  tướng Chính  phủ,  các  Bộ,  ngành  Trung  ương,  của  Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban  nhân  dân  tỉnh.

Tải tài liệu tại đây:

1. Công điện 470/CĐ-TTg 

2. Văn bản 2245/UBND-TH

 

Sở Ngoại vụ

Tin cùng chuyên mục