,

Phổ biến pháp luật

Xin ý kiến cán bộ, công chức và nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 14/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Sở Ngoại vụ đăng tải dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật.

Quy chế làm việc của Chính phủ

Ngày 18/6/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ. Trong đó nêu rõ 6 nguyên ...