,

Tư tưởng Đạo đức Phong cách Hồ Chí Minh

Để việc học tập làm theo Bác thiết thực, hiệu quả

Ngày 27-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 99 - KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Đến nay, các cấp ủy toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, đúng mục tiêu, tạo sức lan tỏa tới từng đảng viên ở các chi bộ cơ sở.

Công tác quán triệt được triển khai đồng bộ

Để thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị, nhất là đối với những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên. Việc chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện ở các cấp bảo đảm tính thống nhất, chủ động, kịp thời và sáng tạo; đẩy mạnh nội dung học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị

Các cấp ủy đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Các hội nghị quán triệt, học tập được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo phục vụ tốt các điều kiện để đảng viên tiếp thu nội dung Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã lựa chọn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 của tập thể; đồng thời chỉ đạo thực hiện đối với các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng và Kết luận số 
01-KL/TW tại xã Sơn Nam (Sơn Dương).

Về công tác quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và học tập chuyên đề toàn khóa, đến nay 7/7 huyện, thành ủy, Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và 17 sở, ngành cấp tỉnh đã triển khai tới 1.791/1.856 đảng viên, đạt tỷ lệ 96,49%; toàn tỉnh có 446/449 chi, đảng bộ cơ sở đã ban hành kế hoạch học tập, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa cơ bản bám sát theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đạt 99,33%.

Nội dung đăng ký thiết thực, cụ thể

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng tỉnh Tuyên Quang có nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả; môi trường xanh - sạch - đẹp; kinh tế phát triển nhanh, bền vững”. Đồng thời chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phù hợp đảm bảo thiết thực, hiệu quả để thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021; thực hiện giao việc đột phá, đổi mới với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Trên cơ sở nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể để lựa chọn nội dung học tập và làm theo phù hợp, sát với thực tế, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, các cấp, các ngành, tiêu biểu như Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình giao việc đột phá, đổi mới năm 2021 đối với 54 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý. Có 3.015/3.598 đảng viên (đạt tỷ lệ 83,7%) đã hoàn thành xây dựng kế hoạch hành động cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa đã thẩm định, cho ý kiến đối với nội dung đăng ký việc làm theo của 114 đồng chí cán bộ là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện với 198 việc làm theo. Bên cạnh đó Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến đối với nội dung đăng ký việc làm theo của 47 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị cấp huyện các chi bộ cơ sở về 93 việc làm theo.

Đồng chí Triệu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lập (Lâm Bình) cho biết, đến nay, Đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và học tập chuyên đề toàn khóa tới 100% đảng viên bằng hội nghị toàn thể đảng viên 2 ngày. Đảng ủy xã phân công các đồng chí trong BCH Đảng bộ dự và chỉ đạo hội nghị chi bộ mở rộng ở tất cả các chi bộ về nội dung đăng ký việc học tập làm theo. 100% các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các chi bộ đều đã đăng ký việc đột phá. Đảng ủy xã Xuân Lập đăng ký việc đột phá “Xóa nhà tạm và lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng đã thực hiện rà soát tất cả các nội dung đăng ký việc đột phá của các đồng chí cán bộ thuộc diện quản lý, đã điều chỉnh nội dung đăng ký chưa sát với thực tế. Nhiều chi bộ đã mạnh dạn đăng ký việc khó như: Chi bộ thôn Lũng Giềng đăng ký xây dựng mô hình phát triển trâu vỗ béo, nuôi lợn đen, xóa nhà tạm; Chi đoàn thanh niên đăng ký việc chỉnh trang nhà cửa vườn tược cho các hộ dân với số hộ, lộ trình cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, để thực hiện hiệu quả việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần phải xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW. Việc học tập, làm theo Bác và thực hiện trách nhiệm nêu gương trở thành việc thường xuyên, nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng.

Các cấp ủy, người đứng đầu đăng ký lựa chọn nội dung đột phá làm theo của tập thể và cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện có hiệu quả Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giao việc đột phá, đổi mới; tập trung vào những việc cụ thể, thiết thực nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết; lấy kết quả thực hiện làm theo của tập thể, cá nhân làm căn cứ đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Tin cùng chuyên mục