,

Tin trong tỉnh

Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023

Ngày 11/4/2023, Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 330-KH/TU về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.

Kế hoạch triển khai nhằm tiếp tục khẳng định vị tri, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã họi đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, thông qua Giải Búa liềm vàng, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, đề án của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…

Thời gian tác phẩm dự giải từ ngày 01/11/2022 đến 31/10/2023.

/media/files/KH-330-TU_signed.pdf

Tin cùng chuyên mục