,

Hướng dẫn

1. Hướng dẫn số 83-HD/BTGTU ngày 27/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW,ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
2. Hướng dẫn số 82-/HD/BTGTU ngày 10/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
3. Hướng dẫn số 81-HD/BTGTU ngày 26/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin)
4. Hướng dẫn khai thác và sử dụng Bộ pháp điển
5. Hướng dẫn số 80-HD/BTGTU ngày 07/6/2023 tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá XIII
6. Hướng dẫn số 79/HD-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về hướng dẫn tuyên truyền về quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050
7. hướng dẫn khai thác “Tập hợp cácvăn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành năm 2022”  
8. Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027  
9. Hướng dẫn số 57-HD/BTGTU ngày 19/9/2022 của Ban Tuyên giao Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn NGân (1902-2022)
10. Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2022)
11. Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU ngày 15/6/2022 của Ban Tuyên giáo TỈnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022)
12. Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU ngày 15/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”