Phát động thi đua chuyển đối số - Năm dữ liệu số tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Ngày 18/4, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động thi đua chuyển đổi số - Năm dữ liệu số Tuyên Quang năm 2023.

 

Tại lễ phát động đã ra mắt ứng dụng Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang (Tuyên Quang ID) nhằm nâng cao năng lực hoạt động, cung cấp dịch vụ nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với công dân, doanh nghiệp; thiết lập kênh tương tác đa chiều giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp một cách kịp thời, hiệu quả. Từ đó, tăng cường mối quan hệ, liên kết và thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh, thúc đẩy sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong công tác giám sát cũng như xây dựng và phát triển tỉnh Tuyên Quang và đẩy mạnh quá trình sử dụng dịch vụ công của tỉnh.

 

 

Phát động thi đua chuyển đổi số, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về chuyển đổi số; nâng cao nhận thức về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, gắn tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của chuyển đổi số với các nghị quyết, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

 

Các cơ quan, đơn vị phải không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các tiêu chí và chỉ tiêu thi đua đã đề ra tại Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch phát động đợt thi đua chuyển đổi số - Năm Dữ liệu số tỉnh Tuyên Quang năm 2023 của tỉnh nhằm nâng thứ hạng của tỉnh Tuyên Quang trên bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số, phấn đấu năm 2023 đứng vị trí thứ 35 của cả nước.

 

 

Các sở, ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị chủ động rà soát, tham mưu sửa đổi, ban hành cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số; thúc đẩy xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, khuyến khích doanh nghiệp và người dân tham gia thực hiện chuyển đổi số.

 

 

Các doanh nghiệp viễn thông tăng cường đầu tư, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, sẵn sàng thử nghiệm các giải pháp, công nghệ mới nhằm đáp ứng yêu cầu và thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của tỉnh; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về các nội dung và kỹ năng trong chuyển đổi số. Các sở, ngành, địa phương cần tổ chức các phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng nhằm thu hút, tập hợp sự tham gia, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số...