,

Văn bản chỉ đạo điều hành

61. Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 24/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Tuyên Quang
62. Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Tuyên Quang
63. Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh về hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang 2020
64. Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
65. Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 31/12/2018 của UBND tỉnh về Thông tin đối ngoại tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020
66. Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh
67. Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh, thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
68. Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020
69. Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
70. Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 20/6/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay
71. Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh về Triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
72. Công văn số 461/UBND-NgV ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
73. Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
74. Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2020