,

Văn bản chỉ đạo điều hành

46. Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2022)
47. Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU ngày 15/6/2022 của Ban Tuyên giáo TỈnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022)
48. Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU ngày 15/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”
49. Kế hoạch số 37/STTTT-KH ngày 08/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về Kế hoạch tuyên truyền Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022
50. Công văn số 2018/UBND-ĐTXD ngày 04/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
51. Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ v/v chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
52. Quyết định về việc công bố 07 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NGoại vụ tỉnh TUyên QUang
53. V/v đẩy mạnh tuyên truyền về công tác Hội người cao tuổi Việt Nam
54. Thủ tục cho phép các đoàn khách nước ngoài, đoàn khách quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Application Procedure For Entering the province)  
55. Danh mục 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
56. Chương trình số 01/CTr - UBND ngày 08/01/2022 của UBND tỉnh Hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2022
57. Chương trình số 01/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2021
58. Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020-2025
59. Công văn số 3242/UBND - TH ngày 17/10/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và vận động, quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh
60. Công văn số 2568/UBND - KGVX ngày 15/8/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2021